92. Infaħħru lil Marija

The-Immaculate-Conception-1650-75-xx-Jose-AntolinezInfaħħru lil Marija, l-omm t’Alla u tal-bnedmin,
ngħannulha l-isbaħ għanja, bil-ferħ ta’ qlub safjin.

Rit: Marija omm ħanina, minn qalbna nitolbuk,
għallimna dejjem iżjed, ta’ wliedek inħobbuk.

Int l-isbaħ fost il-ġilji, li jgħammru fil-widien,
il-ġmiel tal-bjuda tiegħek, hu l-għaxqa ta’ kull żmien. Rit:

Il-vjola l-iżjed ħelwa, li tfewwaħ ħdejn is-sies,
hi xbieha l-iżjed ċkejkna, ta’ rżintek mingħajr qies. Rit:

M’hemmx warda ġewwa l-ġonna, m’hemmx kewkba fis-smewwiet,
li ġmielhom int ma tisboq, ja omm tal-imħabbiet. Rit:

Int tgħaġġeb bi qdusitek, kemm anġli u qaddisin,
Sultana isellmulek, bi ġmielek imgħaxxqin. Rit:

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford