84. Il-Misteri tar-Rużarju f’Poeżija (jitkantaw bl-Innu ta’ Fatima)

36176339_924815231038733_9018280360558985216_nTal-Ferħ

Imħabbra mill-Anġlu,
issir Omm, u Xebba,
mimlija bil-grazzja,
hi tibqa’ bla mtebbgħa.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Lejn l-għolja tal-Ħebron,
hi tħaffef bil-ħrara,
biex lil qaribitha,
bi mħabba trodd żjara.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Ġo għar ċkejken f’Betlem,
lil Binha tadura,
fil-waqt illi tqiegħdu,
bil-ħlewwa f’maxtura.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Bil-hena tas-Sema,
timtela’ Marija,
x’ħin toffri fit-tempju,
lil Binha tarbija.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

X’ħin tilfet lil Binha,
kemm bkiet bla ma turi;
b’ferħ kbir lilu sabet,
f’nofs ġemgħa dutturi.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Tad-Dawl

L-Ispirtu jmur jinżel,
fuq Kristu l-Messija,
kif tgħammed minn Ġwanni,
Ġesu’ bin Marija.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Mill-ilma ġo Kana,
inbid kollu benna,
mar juri l-Messija,
li ż-żmien wasal f’temma.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Lill-ġemgħa miġbura,
Ġesu’ jmur iħabbar,
l-indiema u s-Saltna,
biex l-hena jkabbar.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Fuq l-għolja tat-Tabor,
jitbiddel bid-dija,
u miegħU jitkellmu,
Mose’ u Elija.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Matul l-aħħar Ċena,
Ġesu’ jmur jagħtina,
il-Ħobż li jgħajjixna,
biex biH Hu jifdina.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Tat-Tbatija

Bil-għaraq tad-dinja,
Ġesu’ fl-Ort jittallab,
għall-fidwa jitħejja,
fuq l-Għolja jissallab.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Is-swat mingħajr ħtija,
Ġesu’ għoġbu jbati,
biex lilna midinba,
tagħlima jmur jagħti.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Tal-biki kien wiċċeK,
Ġesu’ għażiż ħuna,
x’ħin f’rasek xeddewlek,
tax-xewk il-kuruna.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

O! Tiela l-Kalvarju,
il-Vittma Divina,
b’salib tqil mgħobbija,
biex fuqu tifdina.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Kemm niket Madonna,
sofrejt b’Qalb hekk kbira,
kif rajt l-Iben tiegħek,
fuq l-għuda jispira.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Tal-Glorja

Ġesu’ qam mill-qabar,
rebbieħ fuq l-għedewwa,
u ‘l Ommu l-maħbuba,
mar sellem bil-ħlewwa.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

‘Il fuq lejn Missieru,
fuq sħaba bajdana,
l-imgħallem intrafa’,
biex juri t-triq tagħna.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Dlonk ġie Ruħ il-Qodos,
bid-doni sbieħ tiegħU,
u xeħet fl-appostli,
mill-qawwa ta’ driegħU.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Sew wara li temmet,
ħajjietha l-Madonna,
fis ġiet imgħollija,
f’tas-Sema fil-ġonna.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Kuruna ta’ kwiekeb,
fuq rasha tinġema’,
kif Alla jaħtarha,
Sultana tas-Sema.
Ave, Ave, Ave Marija (x2)

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford