40. Litanija tas-seba’ Duluri u talba lil Marija tad-Duluri

quitoMulej Ħniena – Mulej Ħniena
Kristu Ħniena – Kristu Ħniena
Mulej Ħniena – Mulej Ħniena
Kristu ismagħna – Kristu ismagħna
Kristu ilqa’ t-talb tagħna – Kristu ilqa’ t-talb tagħna
Missier etern Alla – Ħenn għalina
Iben Alla li fdejt id-dinja –Ħenn għalina
Spirtu Qaddis Alla – Ħenn għalina
Trinita’ Qaddisa Alla wieħed – Ħenn għalina

Imqaddsa Marija Omm Alla – Itlob għalina
Imqaddsa Verġni tal-verġni – Itlob għalina

Omm tal-Imsallab – Itlob għalina
Omm imnikkta – Itlob għalina
Omm imbikkija – Itlob għalina
Omm titniegħed – Itlob għalina
Omm imweġġa’ – Itlob għalina
Omm abbandunata – Itlob għalina
Omm deżolata – Itlob għalina
Omm l-iktar qalbek sewda – Itlob għalina
Omm imġarrba bid-dwejjaq – Itlob għalina
Omm mifnija bin-niket – Itlob għalina
Omm minfuda bis-sejf – Itlob għalina
Omm imsallba fil-qalb tiegħek – Itlob għalina
Omm li ġarrabt il-mewt ta’ Ibnek – Itlob għalina
Omm tad-duluri – Itlob għalina

Ħamiema titniegħed – Itlob għalina
Għajn tad-dmugħ – Itlob għalina
Baħar ta’ mrar – Itlob għalina
Kamp tat-tribulazzjoni – Itlob għalina
Kotra ta’ tbatija – Itlob għalina
Mera tas-sabar – Itlob għalina
Blata ta’ fedelta’ – Itlob għalina
Rimedju fit-taħwid – Itlob għalina
Ferħ tal-imnikktin – Itlob għalina
Arka tal-mitluqin – Itlob għalina
Kenn tal-abbandunati – Itlob għalina
Tarka tal-maħqurin – Itlob għalina
Rebbieħa ta’ dawk li ma jemmnux – Itlob għalina
Faraġ ta’ dawk b’qalbhom sewda – Itlob għalina
Duwa tal-morda – Itlob għalina
Għajnuna tal-beżżiegħa – Itlob għalina

Saħħa tad-dgħajfin – Itlob għalina
Protettriċi ta’ dawk li jitqabdu – Itlob għalina
Port ta’ dawk li jġarrbu l-għarqa – Itlob għalina
Li ssikket it-tempesti – Itlob għalina
Sieħba tal-imnikktin – Itlob għalina
Irtirar għal dawk li jokorbu – Itlob għalina
Biża’ tal-qarrieqa – Itlob għalina
Mudell għall-martri – Itlob għalina
Teżor tal-fidili – Itlob għalina
Dawl għall-konfessuri – Itlob għalina
Ġawhra tal-verġni – Itlob għalina
Faraġ tar-romol – Itlob għalina
Ferħ tal-qaddisin kollha – Itlob għalina
Sultana tal-qaddejja tiegħek – Itlob għalina
Qaddisa Marija li ħadd ma jista’ jkun bħalek – Itlob għalina

Itlob għalina Verġni l-aktar mnikkta biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu

Nitolbu
O Alla li fil-passjoni tiegħek skont il-profezija ta’ Xmun, sejf ta’ niket nifed il-Qalb l-iktar ħelwa tal-glorjuża l-imqaddsa Verġni Marija Omm tiegħek; agħtina lilna li qed niċċelebraw t-tifkira tas-seba’ Duluri tagħha, li niksbu l-frott hieni tal-passjoni tiegħek, Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Talba tal-Għeluq lill-Marija tad-Duluri
O Marija, Omm wisq maħbuba tagħna, Int li toqgħod qrib is-slaleb tagħna bħalma bqajt ħdejn is-salib ta’ Ġesu’, qawwi l-fidi tagħna sabiex anke jekk mifluġa bid-dulur, inżommu fissa l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ ta’ Kristu li fih fit-tbatija esterma tas-salib dehret l-imħabba kbira u safja ta’ Alla. Omm tat-tama tagħna, agħtina l-għajnejn tiegħek biex ‘l hinn mit-tbatija u l-mewt naraw id-dawl tal-qawmien, agħtina l-qalb tiegħek biex inkomplu anke fil-mument tal-prova, inħobbu u naqdu. O Marija Santissma Sidtna tas-salib, Itlob għalina. Ammen.

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford