0.1 Indiċi

Agħfas fuq kull titlu biex tmur direttament fil-paġna li trid:

0. DOKUMENT SĦIĦ
0.1 Indiċi
0.2 Introduzzjoni
0.3 Irrifletti ftit … (Para. 1-13)

1 KAPITLU – Il-Ħtieġa tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka

1.1 Prinċipji
1.1.1 Is-sehem ta’ Marija fl-Inkarnazzjoni (Para. 14-21)
1.1.2 Is-sehem ta’ Marija fil-Qdusija tal-Erwieħ (Para. 22-36)

1.2 Konsegwenzi
1.2.1 Marija s-Sultana tal-Qlub Kollha (Para. 37-38)
1.2.2 Marija hi meħtieġa għall-bnedmin (Para. 39)
1.2.2.1 Id-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka hi meħtieġa għal bnedmin kollha jekk iridu jsalvaw (Para. 40-42)
1.2.2.2 Id-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka hi aktar meħtieġa f’dawk li huma msejħin għall-Perfezzjoni speċjali (Para. 43-48)
1.2.2.3 Id-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka tkun meħtieġa b’mod speċjali fl-aħħar żminijiet

1.2.2.3.1 Is-sehem ta’ Marija fl-aħħar żminjiet (Para. 49-54)
1.2.2.3.2 L-Appostli tal-aħħar żminijiet (Para. 55-59)

2 KAPITLU – Veritajiet fundamentali tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para 60)

2.1 Ġesu’ Kristu hu l-aħħar tmiem tad-Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 61-67)
2.2 Aħna ta’ Ġesu’ u ta’ Marija bħala lsiera (Para. 68-77)
2.3 Irridu ninżgħu minn dak kollu li hu ħażin fina (Para. 78-82)
2.4 Għandna bżonn ta’ medjatriċi ma’ Ġesu’ Kristu (Para. 83-86)
2.5 Il-periklu li nitilfu t-teżori spiritwali tagħna (Para. 87-89)

3 KAPITLU – L-Għażla tad-Devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka (Para. 90-91)

3.1 Il-Karatteristiċi tad-devozzjoni falza u tad-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka
3.1.1 Devozzjonijiet foloz (Para.92)
3.1.1.1 Dawk li jqimuha bil-kritika (Para. 93)
3.1.1.2 Dawk li jqimuha bil-biża’ (Para.94-95)
3.1.1.3 Dawk li jqimuha minn barra (Para. 96)
3.1.1.4 Dawk li jqimuha bil-preżunzjoni (Para. 97-100)
3.1.1.5 Dawk li m’humiex kostanti fil-qima tagħhom (Para.101)
3.1.1.6 Dawk li jippretendu li jqimuha (Para.102)
3.1.1.7 Dawk li jqimuha għall-interessi tagħhom (Para.103-104)

3.1.2 Il-Karatteristiċi tad-Devozzjoni Vera lejn il-Verġni Mbierka (Para. 105)
3.1.2.1 Id-devozzjoni vera hi interjuri (Para. 106)
3.1.2.2 Id-devozzjoni vera hi delikata (Para.107)
3.1.2.3 Id-devozzjoni vera hi qaddisa (Para.108)
3.1.2.4 Id-devozzjoni vera hi kostanti (Para.109)
3.1.2.5 Id-devozzjoni vera hi diżinteressata (Para.110-114)

3.2 Il-Prattiki tad-Devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka (Para. 115)
3.2.1 Il-prattiki interjuri w esterjuri (Para. 115-117)
3.2.2 L-għażla tal-prattika perfetta (Para. 118-119)

4 KAPITLU – In-natura tad-devozzjoni perfetta lejn il-Verġni Mbierka jew il-Konsagrazzjoni perfetta lil Ġesu’ Kristu (Para. 120)

4.1 Konsagrazzjoni perfetta u sħiħa tagħna nfusna lill-Verġni Mbierka (Para. 121-125)
4.2 Tiġdid perfett tal-wegħdiet tal-Magħmudija (Para. 126-130)
4.3 Tweġibiet għal xi oġġezzjonijiet (Para. 131-134)

5 KAPITLU – Il-mottivi li jħajruna nipprattikaw din id-devozzjoni

5.1 Din id-devozzjoni tpoġġina kollha kemm aħna għas-servizz ta’ Alla (Para. 135-138)
5.2 Din id-devozzjoni ġġegħilna nimitaw l-eżempju ta’ Ġesu’ Kristu u ta’ Alla stess u nipprattikaw l-umilta’ (Para. 139-143)

5.3 Din id-devozzjoni taqlgħalna l-għajnuna ta’ Marija
5.3.1 Marija tagħti lilha nnfisha lill-ilsir tagħha ta’ mħabba (Para 144-145)
5.3.2 Marija ssaffi l-opri tajba tagħna, issebbaħhom u tagħmilhom aċċettabbli għal Binha (Para. 146-150)

5.4 Din id-devozzjoni hija mezz eċċellenti biex nagħtu l-ikbar glorja lil Alla (Para. 151)

5.5 Din id-devozzjoni tmexxina malajr għall-Għaqda m’Alla
5.5.1 Din id-devozzjoni hija triq ħafifa (Para. 152-154)
5.5.2 Din id-devozzjoni hija triq qasira (Para. 155-156)
5.5.3 Din id-devozzjoni hija triq perfetta (Para.157-158)
5.5.4 Din id-devozzjoni hija triq żgura (Para. 159-168)

5.6 Din id-devozzjoni tagħti liberta’ kbira nterjuri(Para. 169-170)
5.7 Din id-devozzjoni ġġib benefiċċji kbar lill-proxxmu (Para. 171-172)
5.8 Din id-devozzjoni hi mezz eċċellenti għall-perseveranza (Para. 173-182)

6 KAPITLU – Figura Biblika ta’ din id-Devozzjoni vera: Rebekka u Ġakobb (Para. 183)

6.1 L-istorja ta’ Ġakobb (Para. 184) Interpretazzjoni tal-istorja ta’ Ġakobb
6.1.1 Eżaw figura tal-ħżiena (Para. 185-190)
6.1.2 Ġakobb figura tal-magħżulin (Para. 191-200)

6.2 Il-Verġni Mbierka u l-ilsiera tagħha
6.2.1 Hija tħobbhom (Para. 201-207)
6.2.2 Hija tipprovdilhom kollox (Para. 208)
6.2.3 Hija tmexxihom u tiggwidahom (Para. 209)
6.2.4 Hija tiddefendihom u tħarishom (Para. 210)
6.2.5 Hija tinterċedi għalihom (Para. 211-212)

7 KAPITLU – L-effetti tal-għaġeb li din id-devozzjoni ġġib fir-ruħ fidila lejha

7.1 Tagħraf lilha nnfisha (Para. 213)
7.2 Parteċipazzjoni fil-fidi ta’ Marija (Para. 214)
7.3 Il-grazzja ta’ l-imħabba safja (Para. 215)
7.4 Kunfidenza kbira f’Alla u f’Marija (Para. 216)
7.5 Komunikazzjoni tar-ruħ u tal-Ispirtu ta’ Marija (Para. 217)
7.6 Marija tnissel lil Ġesu’ Kristu fl-erwieħ (Para. 218-221)
7.7 Għall-akbar glorja ta’ Alla (Para. 222-225)

8 KAPITLU – Prattiki Partikulari ta’ din id-devozzjoni

8.1 Prattiki esterjuri (Para. 226)
8.1.1 Konsagrazzjoni u t-thejjija (Para. 227-233)
8.1.2 Ir-Reċita tal-Kuruna ż-żgħira tal-Verġni Mbierka (Para. 234-235)
8.1.3 L-Użu ta’ ktajjen (Para. 236-242)
8.1.4 Devozzjoni speċjali lejn il-misteru tal-Inkarnazzjoni (Para. 243-248)
8.1.5 Devozzjoni kbira lejn l-Ave Marija u r-Rużarju (Para. 249-254)
8.1.6 Ir-Reċita tal-Magnificat (Para. 255)
8.1.7 Tmaqdir tad-dinja (Para. 256)

8.2 Prattika partikulari u interjuri għal dawk li qed ifittxu l-perfezzjoni (Para. 257)
8.2.1 Permezz ta’ Marija (Para. 258-259)
8.2.2 Ma’ Marija (Para. 260)
8.2.3 F’Marija (Para. 261- 264)
8.2.4 Għal Marija (Para. 265)

9 SUPPLIMENT – Kif tiġi pprattikata din id-devozzjoni fit-Tqarbin Imqaddes

9.1 Qabel it-Tqarbin (Para. 266)
9.2 Fit-Tqarbin (Para. 267-269)
9.3 Wara t-Tqarbin (Para. 270-273)

APPENDIĊI
9.4 Att tal-Konsagrazzjoni lil Ġesu’ Kristu, l-Għerf Inkarnat minn idejn Marija

Author: devozzjonilejnmarija

Permezz ta’ Marija bdiet il-fidwa tad-dinja, u hu permezz tagħha li tkun mitmuma. Fl-ewwel miġja ta’ Kristu, Marija ma tantx kellha prominenza, imma issa, hi r-rieda t’Alla li jgħarraf u jipproklama lil Marija, il-kapulavur ta’ jdejh, f’dawn l-aħħar żminijiet. — San Alwiġi Maria De Montford