0.2 Introduzzjoni

Għandna ma faħħarniex, ma għollejniex, ma ħabbejniex, ma servejniex lil Marija b’mod li jixraq lill-kobor tagħha. Hi mmeritat iżjed u iżjed tifħir, rispett, imħabba u qadi. — San Alwiġi Maria De Montford

TRATTAT DWAR ID-DEVOZZJONI VERA LEJN IL-VERĠNI MBIERKA MARIJA
(San Alwiġi Maria De Monfort)

AAEAAQAAAAAAAAmBAAAAJDE0MzlkYTQ5LWE1ZTItNDhjNS1iMzk4LWRmOTczZTQ2YzVlMA

Introduzzjoni

Fit-22 ta’ April 1842, Patri Rautureau, li kien jieħu ħsieb il-Librerija tal-Kunvent f’Saint-Laurent-sur-Sevre, sab manuskritt li ġibidlu l-attenzjoni. Dan il-manuskritt għalkemm kien kollu sfuljat, kien fi stat tajjeb u bil-paġni waħda wara l-oħra. Malli dan il-patri għaraf li kienet il-kitba tal-fundatur tagħhom, Lwiġi Marija Grignon de Montfort, mar minnufih iħaffef għand is-Superjur Ġenerali Patri Dalin, għarrfu b’dak li sab u tah dan il-manuskritt prezzjuż.

Patri Dalin kien għadu kif ġabar ix-xogħol kollu tal-fundatur De Montfort u kien ħadhom il-Kurja Episkopali ta’ Lucon biex jiġu eżaminati għall-Beatifikazzjoni tiegħu. Kif ra l-manuskritt, hu minnufih għaraf il-kaligrafija li kienet perfettament taqbel mad-dokumenti l-oħra kollha.

Għaldaqstant l-ewwel ħaġa li għamel, sejjaħ il-komunita’ kollha biex iħabbrilhom dak li kien instab. “Sibna teżor kbir” huwa stqarr u beda jaqralhom is-silta kollha tal-ktieb fejn De Montfort stess ħabbar dak li kellu jiġri minn dan il-Ktieb Ċkejken! “Jiena qed nara ċar minn issa li għad jiġu annimali feroċi… biex iqattgħu dan il-ktejjeb… jew għall-inqas biex jidfnuh fid-dlam u s-sikta ta’ xi senduq”.

Dak li ħabbar San Lwiġi, twettaq, għax dan il-ktieb aktarx li nkiteb fil-ħarifa tas-sena 1712, jiġifieri erba’ snin qabel il-mewt tiegħu u ġie misjub fis-sena 1842 – 130 sena wara.

X’kien ġara?

Fir-rivoluzzjoni Franċiża id-dar tal-Montforjani ġewwa Saint Laurent-sur-Sevre kienet ta’ spiss tiġi mfittxa u r-rivoluzzjonarji kienu jagħmlu ħerba minn dak kollu li kien jiġi taħt idejhom. Għalhekk il-Kitba ta’ San Lwiġi u xi affarijiet oħra prezzjużi ġew miġbura u mpoġġija ġewwa senduq. Dawn ġew mogħtija lil xi bdiewa ta’ dawk l-inħawi biex jeħdulhom ħsiebhom. Għaldaqstant dawn il-bdiewa meta raw il-periklu jikber u jersaq aktar lejhom ħbewhom taħt l-art, fl-għelieqi tagħhom, b’hekk dan il-ktieb ċkejken mal-affarijiet l-oħra, sabu ruħhom moħbija f’senduq u midfuna taħt l-art fl-1793.

X’fih dan il-ktieb?

Fil-paragrafu 110 San Lwiġi stqarr “Jiena qed nikteb dak li għallimt fil-beraħ u fil-privat matul il-ħafna snin tal-missjoni tiegħi.”

X’għallem San Lwiġi?

L-Evanġelju ta’ Sidna Ġesu’ Kristu, li jurina li l-għan ewlieni tal-ħajja tagħna hu Alla u Alla biss. Għaldaqstant it-triq waħdanija biex naslu għand Alla hu Ġesu’ Kristu, l-Għerf Inkarnat, li Hu t-Triq, il-Verita’ u l-Ħajja.

Iżda biex naslu għand Kristu, biex inkunu fi Kristu u Kristu jkun fina, jeħtieġ li aħna nagħrfuh u nħobbuh. It-triq l-aktar faċli, qasira, perfetta u żgura li twassalna għal din il-Għaqda hija Marija. Dan, De Montfort jurihulna b’mod l-aktar ċar fil-ktieb tiegħu “L-Imħabba ta’ Għerf Etern” li kiteb għall-ħabta tas-snin 1703 u 1704. Fih insibu l-qofol tat-tgħallim kollu tiegħu u li nistgħu niġbruh f’sentenza waħda meħuda mill-Evanġelju ta’ San Ġwann, Kap 17, vers 3: “Din hi l-ħajja ta’ dejjem, li jagħrfu lilek, Alla waħdek u veru, lil Ġesu’ Kristu, li inti bgħatt”.

564016

Għaldaqstant biex nilħqu dan il-għan, ikollna dan l-Għerf divin, De Montfort, fl-aħħar tliet kapitli ta’ dan il-ktieb jagħtina erba’ mezzi:
1. Xewqa mħeġġa
2. Talb bla heda
3. Mortifikazzjoni
4. Devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka. B’dan l-aħħar mezz jagħlaq il-ktieb tiegħu billi fih jurina: l-ewwel ħtieġa tad-devozzjoni vera u mbagħad fiex tikkonsisti. Frott ta’ dan it-tgħallim, fis-snin ta’ wara, kiteb aktar fit-tul fuq d-devozzjoni vera lejn il-Verġni Mbierka. Iżda sfortunatament f’dan il-manuskritt insibu xi faċċati neqsin. Fil-fatt l-isem tal-Ktieb “Trattat tad-Devozzjoni Vera lejn il-Verġni Mbierka” ġie mogħti meta stampawh għall-ewwel darba fis-sena 1843, jiġifieri 127 sena wara l-mewt tiegħu. Għalkemm ħassew il-ħtieġa li jagħtuh dan l-isem, jaħsbu li tixraq aktar dak li De Montfort kiteb fil-paragrafu Nru 227: “Tħejjija għas-Saltna ta’ Ġesu’ Kristu”, tant hu hekk illi fl-edizzjoni tal-opri tiegħu li ħarġu fis-sena 1966, poġġewh bħala sub-titlu.

Rigward it-tqassim tat-test, l-uniċi titli li nsibu fl-oriġinali huma dawk fil-paragrafi Nru 120; 231; 226; 257 u 266. It-taqsim li nsibu f’din l-edizzjoni hija meħuda mill-edizzjoni li ħarġet fl-1943 għall-okkażjoni taċ-ċenitnarju ta’ meta nstab il-manuskritt.

Il-formula tal-Konsagrazzjoni hija meħuda mill-ktieb li għadna kif semmejna: “L-Imħabba tal-Għerf Etern”.

X’kien fihom il-paġna mitlufa tal-manuskritt?

In-Nru 227; 228 u 256 jitkellmu mill-ewwel taqsima imma jagħtuna biss xi ħjiel hekk:

Fin-Nru 227: Tnax-il ġurnata biex ninżgħu mill-ispirtu tad-dinja li hu kontra dak ta’ Kristu;
Fin-Nru 228: Litanija tal-Ispirtu s-Santu;
Fin-Nru 256: Xi prattiċi għat-tmaqdir tad-dinja.

Il-kwotazzjonijiet tal-Kotba Mqaddsa huma meħuda mit-traduzzjoni tal-Għaqda Bibblika Maltija – il-Bibbja li ġiet stampata fl-1984.

Fl-aħħarnett San Lwiġi jagħmel enfasi l-aktar kbira li d-devozzjoni tagħna lejn il-Madonna mhix l-għan tal-ħajja tagħna, iżda biss il-mezz l-aktar ħafif, it-triq l-aktar qasira, perfetta u żgura għall-għaqda tagħna ma’ Alla u jgħidlna ċar u tond, bla tlaqliq, illi jekk id-devozzjoni tagħna lejn il-Verġni Mbierka tbegħidna minn Ġesu’ jkollna nwarrbuha bħal nassa tax-xitan.

Dun Karm Farrugia