3.1.2 Il-Karatteristiċi tal-Vera Devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka (Para. 105)

Il-kwalitajiet tal-Vera Devozzjoni lejn il-Madonna huma li hi: Interjuri; Delikata; Qaddisa; Kostanti; Mingħajr interessi. — San Alwiġi Maria De Montford

Capture6

 

105. Wara li kxifna u kkundannajna d-devozzjonijiet foloz lejn il-Madonna issa rridu ngħidu xi ħaġa fuq il-vera forma. Il-kwalitajiet tagħha huma li hi :
(1) Interjuri;
(2) Delikata;
(3) Qaddisa;
(4) Kostanti;
(5) Mingħajr interessi.

3.1.2.1 Il-Vera Devozzjoni hi interjuri (Para. 106)

Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hi interjuri, jiġifieri tiġi mill-moħħ u mill-qalb, mill-idea għolja li ffurmajna tal-kobor tagħha u mill-imħabba li għandna lejha. — San Alwiġi Maria De Montford

bf67d54b1f4b49c7dbb0a5f92376129a

 

106. Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hi interjuri, jiġifieri tiġi mill-moħħ u mill-qalb. Il-bidu tagħha hu r-rispett li għandna lejn il-Verġni Mbierka, mill-idea għolja li ffurmajna tal-kobor tagħha u mill-imħabba li għandna lejha.

3.1.2.2 Il-Vera Devozzjoni hi delikata (Para. 107)

Aħna nduru lejn Marija fid-dwejjaq kollha tagħna tal-ġisem u tar-ruħ, għaliex m’għandha ebda biża’ li se ndejqu lil din l-Omm Twajba, u ma nogħġbux lil Ġesu’. — San Alwiġi Maria De Montford

a0afb19e-3a59-4648-92c9-4a15131b64c5-MaryJesus400107. Hija delikata, jiġifieri mimlija bil-fiduċja fil-Verġni Mbierka, bħal fiduċja li għandha tarbija f’ommha. Iġġegħelna nersqu lejha, fil-bżonnijiet kollha tagħna, tal-ġisem u tar-ruħ, u dan nagħmluh b’sempliċita’, b’fiduċja u bi ħlewwa kbira.

Aħna nħarsu lejn din l-Omm Twajba fil-ħtiġijiet kollha tagħna, dejjem u fiċ-ċikustanzi kollha,
fid-dubbji tagħna biex inkunu mdawlin;
fit-telfien tagħna biex inkunu nistgħu niġu mmexxija fit-triq id-dritta;
fit-tiġrib tagħna biex inkunu megħjunin;
fil-personalita’ tagħna biex inkunu msaħħin;
fil-qtigħ il-qalb tagħna, biex inkunu nkoraġġiti,
fl-iskrupli tagħna biex inkunu ikkwetati u żgurati;
u fis-slaleb, provi u taħbit tal-ħajja tagħna, biex inkunu mfarrġa.

Fl-aħħarnett aħna nduru lejn Marija fid-dwejjaq kollha tagħna tal-ġisem u tar-ruħ, għaliex m’għandha ebda biża’ li se ndejqu lil din l-Omm Twajba, u ma nogħġbux lil Ġesu’.

3.1.2.3 Il-Vera Devozzjoni hi qaddisa (Para. 108)

Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hija qaddisa, jiġifieri tmexxina biex naħarbu d-dnub u nimitawha, speċjalment fl-għaxar virtujiet prinċipali tagħha. — San Alwiġi Maria De Montford

8414391645_8b2b885309_z

108. Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hija qaddisa, jiġifieri tmexxina biex naħarbu d-dnub u nimitawha, speċjalment fl-għaxar virtujiet prinċipali tagħha:

l-umilta’ profonda tagħha,
il-fidi ħajja tagħha,
l-ubbidjenza għamja tagħha,
it-talb bla jaqta’ tagħha,
il-mortifikazzjoni tagħha f’kollox,
is-safa bla paragun tagħha,
il-karita’ mħeġġa tagħha,
il-paċenzja erojka tagħha,
il-ħlewwa anġelika tagħha
u l-għerf divin tagħha.

3.1.2.4 Il-Vera Devozzjoni hi kostant (Para. 109)

Bniedem li hu veru devot tal-Madonna: ma jbiddilx, ma jgħixx skont l-aptit, mhux skrupluż jew beżżiegħi. — San Alwiġi Maria De Montford

bc76ca75f070012e9a147b96395cd96e109. Il-vera devozzjoni lejn il-Madonna hi kostanti. Hi ssaħħaħna fil-għemil it-tajjeb u ma tħalliniex, biex għal ħaġa ta’ xejn inħallu d-drawwiet tad-devozzjoni; tgaħtina l-kuraġġ biex nieqfu lid-dinja u biex niċħdu l-modi u l-għerf ta’ din id-dinja; tagħmilna kapaċi niġġieldu mal-ġisem bil-passjonijiet u l-ġibdiet ħżiena tiegħu, u x-xitan bit-tentazzjoni tiegħu. Bħala riżultat, bniedem li hu veru devot tal-Madonna:
ma jbiddilx,
ma jgħixx skont l-aptit,
mhux skrupluż jew beżżiegħi.

Naturalment, mhux li bniedem bħal dan qatt ma jaqa’ jew ivarja fis-sentimenti ta; devozzjoni, imma jekk jaqa’, iqum billi jaqbad l-id tal-Omm twajba tiegħu; u jekk iħoss li d-devozzjonijiet tiegħu huma xotti u mingħajr ħeġġa, ma jitħawwadx. Għaliex id-devot veru u fidil ta’ Marija jgħix bil-fidi ta’ Ġesu’ u ta’ Marija u mhux bit-tqanqil u s-sentimenti naturali.

3.1.2.5 Il-Vera Devozzjoni hi diżinteressata (Para. 110-114)

Għadna, għalhekk li aħna nħobb u naqdu lil Marija bl-istess fedelta’ f’mumenti ta’ nixfa spiritwali, kif ukoll meta nduqu l-ħlewwa tal-fervur imqanqal. Inħobbuha bl-istess ħerqa fuq l-Kalvarju kif ukoll inħobbuha fit-tieġ ta’ Kana.. — San Alwiġi Maria De Montford

1947287110. Fl-aħħarnett il-vera devozzjoni hi diżinteressata, jiġifieri hi li tispira lir-ruħ, biex tfittex mhux lilha nfisha imma ‘l Alla waħdu, f’Ommu l-għażiża. Il-veru devot ta’ Marija ma jaqdix lil din is-Sultana sublimi bil-ħsieb li jaqla’ jew għall-interess tiegħu nnifsu; lanqas bil-ħsieb li jakkwista xi ġid temporali tal-ġisem u lanqas tar-ruħ, imma jaqdiha biss għaliex jistħoqqilha li tkun moqdija, u Alla biss ikun moqdi meta naqdu lilha. Aħna ma nħobbux lill-Madonna speċifikament għal dak li naqilgħu jew nittamaw li naqilgħu minn għandha, imma aħna nħobbuha għax hi ta’ min iħobbha. Hu għalhekk li aħna nħobbuha u naqduha bl-istess fedelta’ f’mumenti ta’ nixfa spiritwali, kif ukoll meta nduqu l-ħlewwa tal-fervur imqanqal. Inħobbuha bl-istess ħerqa fuq l-Kalvarju kif ukoll inħobbuha fit-tieġ ta’ Kana.

Kemm jogħġob u kemm hu prezzjuż dak id-devot ta’ Marija li ma jfittex bl-ebda mod lilu nnifsu fil-qadi li jagħtiha! Iżda kemm huma skarsi dawn id-devoti llum! Biex nirrimedja għal din l-iskarsezza, jien qed nikteb dak li għallimt fil-beraħ u fil-privat matul il-ħafna snin tal-missjoni tiegħi.

111. Jiena diġa’ għidt ħafna fuq il-Madonna, iżda għad baqagħli iżjed x’ngħid. Bla dubju se nħalli ħafna iżjed barra jew mill-injoranza tiegħi inkella għax m’għandix żmien. Iżda dak kollu li diġa’ għidt u li għad ngħid hu kollu dirett għall-pjan tiegħi, li nifforma veru devot ta’ Marija u veru dixxiplu ta’ Ġesu’ Kristu.

112. Kemm ikun imħallas bl-abbundanza it-taħbit tiegħi, jekk xi ruħ magħżula – imwielda minn Alla u Marija u mhux mid-demm, lanqas mir-rieda tal-ġisem, lanqas mir-rieda ta’ bniedem – tiltaqa’ ma’ dal-ktieb u hu jsir il-mezz li bil-grazzja tal-Ispirtu s-Santu, ikun imnebbaħ u japprezza r-rikkezzi tal-vera donazzjoni soda lejn il-Madonna, li jien dalwaqt niddiskrivi. Li kieku ħsibt li d-demm tiegħi midneb, kien iservi biex iqanqal xi qlub għal dawn il-veritajiet li qed nikteb b’ġieh l-għażiża Ommi u Sinjura setgħana, għalkemm naf li jien l-iċken fost l-ulied u l-ilsiera tagħha, jien kont nikteb dan kollu bil-ferħ b’demmi stess, biex infisser it-tama li għandi li nsib xi erwieħ nobbli, li bil-fedelta’ tagħhom lejn din il-prattika li qed ngħallem, ipattu lill-għażiża Ommi u Sinjura tiegħi, għat-telfiet li ġarrbet minħabba l-ingratitudni u l-infedeltajiet tiegħi.

113. Aktar minn qatt qabel, jien mimli b’fidi ħajja u tama soda fuq dak li jien ktibt fil-fond ta’ qalbi u li għalih tlabt lil Alla għal ħafna snin: jiġifieri li kmieni jew tard, il-Verġni Mqaddsa jkollha aktar ulied, qaddejja u ilsiera tal-imħabba, milli qatt kellha u li permezz ta’ dan, Ġesu’ Kristu, l-Imgħallem, Sidi l-għażiż tiegħi, isaltan aktar perfettament minn qabel fil-qlub tal-bnedmin.

114. Jien qed nara ċar minn issa li għad jiġu annimali feroċi, jirtogħdu bir-rabja, għad iqumu biex iqattgħu dan il-ktejjeb bis-snien imxajtna tagħhom u lil dak li bih inqeda l-Ispirtu s-Santu biex jiktbu, jew għall-inqas biex jidfnuh fid-dlam u s-sikta ta’ xi senduq biex qatt ma jidher aktar u jintesa. (din il-profezija seħħet tassew – ara l-Introduzzjoni) Huma jaħbtu u jippersegwitaw ukoll lil dawk li jaqrawh u jipprattikawh. Iżda x’jimporta? Anzi dan ikun ta’ ġid! Din id-dehra tinkuraġġini u ġġigħelni nittama suċċess kbir – għaliex leġjun kbir ta’ suldati qalbiena u ta’ ħila ta’ Ġesu’ u Marija, irġiel u nisa lesti, biex jiġġieldu kontra d-dinja, ix-xitan u n-natura mħassra tal-bniedem fiż-żminijiet li ġejjin meta l-periklu ikun wisq akbar. “Ħa jifhem min jaqra … Min jista’ jifhem, jifhem.” (Mt 24, 15; 19,12).