7 KAPITLU – L-effetti tal-għaġeb li din id-Devozzjoni ġġib fir-ruħ fidila lejha *** 7.1 Tagħraf lilha nnifsha (Para. 213)

Lill-umli, Marija tagħtih sehem mill-umilta’ profonda tagħha; u bħala riżultat, filwaqt li tmaqdar lilek innifsek, u tieħu pjaċir li tkun immaqdar, inti stess ma tmaqdar lil ħadd. — San Alwiġi Maria De Montford

ReginaMundi213. Għażiż ħija , jien niżgurak li jekk inti tkun fidil lejn il-prattiki interjuri u esterjuri ta’ din id-devozzjoni, li se nispeċifika fil-kapitlu li jmiss, inti jkollok dawn il-benefiċċji.

1. Tagħraf lilek innifsek

1. Bid-dawl li l-Ispirtu s-Santu jagħtik permezz ta’ Marija, l-Għarusa maħbuba Tiegħu, inti tasal biex tagħraf in-natura mħassra tiegħek, it-taħsir tiegħek, u l-inkapaċita’ tiegħek li tagħmel xi ħaġa tajba li m’għandhiex il-bidu tagħha f’Alla, l-Awtur tan-natura u tal-grazzja. B’riżultat ta’ dan it-tagħrif, inti tmaqdar lilek innifsek u tħares lilek innifsek bil-biża’. Inti tħares lejk innifsek bħal bebbuxu, li jħammeġ kollox bil-lgħab tiegħu; jew bħal żrinġ li javvelena kollox bil-velenu tiegħu; jew bħal serp malizzjuż li jfittex biss biex iqarraq. Fl-aħħar, lill-umli, Marija tagħtih sehem mill-umilta’ profonda tagħha; u bħala riżultat, filwaqt li tmaqdar lilek innifsek, u tieħu pjaċir li tkun immaqdar, inti stess ma tmaqdar lil ħadd.

7.2 Parteċipazzjoni fil-fidi ta’ Marija (Para. 214)

Aktar ma tkun miġjub u ffavorit minn din il-Prinċipessa sabiħa u Verġni fidila, aktar ikollok l-imġiba tiegħek kollha mħeġġa b’fidi vera. — San Alwiġi Maria De Montford

The_Annunciation214. 2. Il-Verġni Mqaddsa tagħtik sehem f’dik il-Fidi tagħha, li matul ħajjitha f’din id-dinja, kienet akbar minn dik tal-Patrijarki, tal-Profeti, tal-Appostli u tal-Qaddisin. Issa qed issaltan fis-Sema, fejn tara kollox ċar f’Alla, bid-dawl tal-glorja, Marija m’għandhiex bżonn aktar tal-Fidi. Madankollu, hu pjaċir kbir t’Alla, li Marija ma titlifx din il-Fidi għal kollox meta daħlet fil-glorja: hi għadha żżommha biex tipperserveraha fil-Knisja Militanti, għall-qaddejja fidili tagħha. Aktar, mela ma tkun miġjub u ffavorit minn din il-Prinċipessa sabiħa u Verġni fidila, aktar ikollok l-imġiba tiegħek kollha mħeġġa b’fidi vera. Fidi hekk safja, li bilkemm tħallilek xewqa għas-sentimentaliżmu u għall-istraordinarju. Fidi ħajja mixgħula bl-imħabba, li biha tkun tista’ ttemm l-għemil kollu tiegħek, mħeġġeġ mill-imħabba safja lejha, qawwija u sħiħa bħall-blata li tgħinek biex tibqa’ qawwi u sod, qalb it-tempesti u tbatija. Fidi attivita u penetranti, li bħal “master-key”, misterjuża ddaħħlek fil-misteri kollha ta’ Ġesu’ Kristu, fl-għarfien tal-aħħar fini tal-bniedem, u fil-qalb t’Alla nnifsu; Fidi qalbenija li ġġegħlek tibda u ttemm bla biża’ ħwejjeġ kbar għal Alla u għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Fl-aħħarnett, fidi li taqbad bħal ħuġġieġa l-ħajja divina tiegħek, u t-teżor moħbi tiegħek tal-Għerf Divin, u l-mezz li jista’ kollox int tuża biex iddawwal lil dawk li jinsabu fid-dlam u fid-dell tal-mewt, biex tħeġġeġ lil dawk li huma berdin u li m’għandhomx id-deheb jaħraq tal-imħabba, biex tagħti l-ħajja lil dawk li huma mejtin bid-dnub, biex tqanqal u tikkonverti bil-ħlewwa u bis-saħħa ta’ kliemek, il-qlub iebsa daqs l-irħam u daqs iċ-ċedri tal-libanu; u fl-aħħar, biex tieqaf lix-xitan u lill-għedewwa kollha tas-salvazzjoni tiegħek.

7.3 Il-grazzja tal-imħabba safja (Para. 215)

Marija tiftaħlek qalbek u tagħmilha kbira u ġeneruża, biex inti tkun tista’ tiġri fit-triq tal-kmandamenti ta’ Binha, bil-liberta’ qaddisa tal-ulied t’Alla, u biex tiġi mogħti sehem minn dik l-imħabba safja li tagħha hi t-teżoriera. — San Alwiġi Maria De Montford

virgen-nino29215. 3. Din l-Omm tal-Imħabba Divina, tneħħi minn qalbek l-iskrupli kollha, u kull biża’ servili u mhux floku. Tiftaħlek qalbek u tagħmilha kbira u ġeneruża, biex inti tkun tista’ tiġri fit-triq tal-kmandamenti ta’ Binha, bil-liberta’ qaddisa tal-ulied t’Alla, u biex tiġi mogħti sehem minn dik l-imħabba safja li tagħha hi t-teżoriera. Bħala riżultat, inti ma tkunx aktar immexxi, kif kont s’issa, minn attitudni ta’ biża’ lejn Alla tal-Imħabba, imma mill-imħabba safja Lejh. Inti tħares Lejh bħala l-Missier twajjeb tiegħek, li lilu inti tfittex dejjem li togħġob u li miegħu titkellem bil-fiduċja kollha, bħalma tifel ikellem lit-twajjeb missieru. Jekk disgrazzjatament toffendih, malajr tumilja ruħek quddiemu u bl-umilta’ titolbu maħfra; u b’qalb sempliċi, inti tnewwilu idek u terġa’ tqum bis-saħħa tal-imħabba u bla xkiel jew inkwiet fir-ruħ u tkompli bil-kuraġġ fi triqtek Lejh.

7.4 Kunfidenza kbira f’Alla u f’Marija (Para. 216)

Għażiża Sidt tiegħi, tant għanja fil-fidwa. Jien naħdem bil-fiduċja kollha, u ma nibżax, għaliex inti s-saħħa u t-tifħir tiegħi fil-Mulej. — San Bonaventura

velazquez_Coronation_of_the_Virgin216. 4. Il-Verġni Mqaddsa timliek b’fiduċja kbira f’Alla u fiha nfisha. Hi tagħmel dan:

(1) Għaliex inti ma tersaqx iżjed waħdek lejn Ġesu’Kristu imma dejjem permezz ta’ din l-Omm twajba,

(2) Għaliex ladarba inti tajtha l-merti, il-grazzji u s-sodisfazzjonijiet tiegħek kollha biex hi tiddisponi minnhom kif trid, bi tpattija hi tagħtik il-virtujiet tagħha u tlibbsek bil-merti tagħha biex inti tkun tista’ tgħid ‘l Alla bil-fiduċja kollha: “Hawn hi Marija, il-qaddejja tiegħek isir minni skont kelmtek.” “Ecce Ancilla Domini ,fiat mihi secundum verbum tuum.” (Lq 1,38).

(3) Għax ladarba inti tajt lilek innifsek kollok kemm inti ruħ u ġisem, lil Marija, li l-ġenerożita’ tagħha ma titqabbel ma’ xejn, ma tħalli ‘l ħadd jgħaddiha fil-libertalita’ tagħha, hi tagħti ruħha lilek bi tpattija b’mod misterjuż imma veru. Għalhekk tista’ bil-kuraġġ kollu tgħid: “Tuus sum ego, salvum me fac.” Jiena tiegħek, O Verġni Qaddisa, salvani.”

Accepi te in me.” “O Omm Qaddisa jien ħadtek għalija.” Jew tista’ tgħid ma’ San Bonaventura: “Għażiża Sidt tiegħi, tant għanja fil-fidwa. Jien naħdem bil-fiduċja kollha, u ma nibżax, għaliex inti s-saħħa u t-tifħir tiegħi fil-Mulej”… u f’post ieħor “jiena kollni tiegħek u kulma għandi hu tiegħek. O Verġni glorjuża, imbierka fuq il-kreaturi kollha, ħallini npoġġik bħala siġill ta’ qalbi, għaliex qalbi l-imħabba tiegħek hi qawwija daqs il-mewt” (Psalter Majus B.V)

Is-sentimenti tal-profeta tista’ tagħmilhom tiegħek: “Mulej ma tkabbritx qalbi lanqas ma ntrefgħu għajnejja, jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ogħla minni, u b’dan kollu għadni m’iniex umli, imma tkabbart bħal tarbija li tinfatam minn ommha, hekk hi ruħi ġewwa fija” (S 130, 1-2). Jien bħal tifel miftum mill-pjaċiri tad-dinja li qed jistrieħ fi ħdan Ommu – dak il-ħdan li hu tani bl-abbundanza.

(4) Dak li jkompli jkabbar il-fiduċja tiegħek f’Marija hu l-fatt li meta tkun fdajt f’idejha dak kollu li għandek, biex hi tqassamhom jew kif trid hi tikkonservahom, jkollok inqas fiduċja fik innifsek u fiduċja aktar qawwija fiha li hi t-teżoriera tiegħek. X’fiduċja u x’konsolazzjoni jkollha dik ir-ruħ li tista’ tgħid li t-teżor t’Alla, fejn Hu poġġa dak kollu li hu l-iżjed prezzjuż, hu t-Teżor tagħha wkoll! “Ipsa est thesaurus Domini”, igħid wieħed qaddis. “Hi t-teżor tal-Mulej!”

7.5 Komunikazzjoni tar-ruħ u tal-Ispirtu ta’ Marija (Para. 217)

Ħalli l-ispirtu ta’ Marija jkun f’kull wieħed u f’kull waħda minna biex jigglorifika lill-Mulej, u ħalli l-Ispirtu ta’ Marija jkun f’kull waħda minna biex jifraħ f’Alla. — Sant’Ambroġ

il-madonna-tas-sahha-richard-faenza217. 5. Ir-ruħ tal-Verġni Mbierka tikkomunika ruħha miegħek, biex tagħti glorja ‘l Alla, l-Ispirtu tagħha jieħu post l-Ispirtu tiegħek biex jifraħ f’Alla s-Salvatur tagħha – basta tkun fidil lejn il-prattika ta’ din id-devozzjoni. “Sit in singulis anima Mariae, ut magnificet Dominum;sit in singulis Mariae, ut exultet in Deo,” igħid Sant’Ambroġ: “Ħalli l-ispirtu ta’ Marija jkun f’kull wieħed u f’kull waħda minna biex jigglorifika lill-Mulej, u ħalli l-Ispirtu ta’ Marija jkun f’kull waħda minna biex jifraħ f’Alla.” “Meta se jasal dak iż-żmien sabiħ meta Marija, għanja bil-grazzja, issaltan fil-qlub tagħna, bħal Sidt u Sultana, biex qlubna jkunu sottomessi għal kollox għas-saltna ta’ Binha l-Waħdieni Ġesu’ Kristu?” Meta se jasal iż-żmien li l-erwieħ jieħdu min-nifs Marija, bħalma l-ġisem tagħna jirrispira l-arja? Ħwejjeġ tal-għaġeb għad jitwettqu hawn fl-art meta jasal iż-żmien, l-Ispirtu s-Santu jsib lill-Għarusa maħbuba tiegħu bħallikieku mnissla fl-erwieħ, jinżel bl-abbundanza Tiegħu kollha fihom u jimliehom bid-doni Tiegħu, speċjalment bid-don tal-Għerf biex Hu jkun jista’ jaħdem fihom l-għeġubijiet tal-grazzja.

Għażiż ħija, meta jasal tassew dak iż-żmien imbierek, iż-żmien ta’ Marija, li fih ħafna erwieħ magħżula li hija kisbet minn Alla l-għoli, jintilfu fl-abbiss tar-ruħ tagħha, u jsiru xbihat ħajjin ta’ Marija, biex iħobbu u jigglorifikaw lil Ġesu’ Kristu? Dak iż-żmien jasal biss meta d-devozzjoni, li qed nirrikmanda, tkun magħrufa u pprattikata: “Ut adven regnum adveniat regnum Mariae.

7.6 Marija tnissel lil Ġesu’ Kristu fl-erwieħ (Para. 218-221)

Dawk li jħaddnu dan is-sigriet ta’ grazzja, jiena sejjer inxebbaħhom ma’ dawk li jħollu u jagħmlu l-forom. Huma sabu f’Marija l-forma perfetta fejn Ġesu’ kien iffurmat naturalment u divinament u bla ma afdaw fuq il-bżulija tagħhom imma biss fuq il-perfezzjoni tal-forma – huma jitfgħu lilhom infushom u jintilfu f’Marija biex ikunu jistgħu jiġu mibdulin fix-xbieha perfetta ta’ Ġesu’ Kristu. — San Alwiġi Maria De Montford

72563576db20f56ab2baadec3b86ddc8--madonna-and-child-mother-mary218. 6. Jekk Marija, li hi s-siġra tal-Ħajja, tkun ikkultivata tajjeb bil-ġenerożita’ f’ruħna permezz tal-fedelta’ tagħna lejn il-prattiki ta’ din id-devozzjoni, hi tagħmel il-frott fi żmienu; u l-frott tagħha ma jkun ħadd iżjed, ħlief Ġesu’ Kristu. Jien nara ħafna erwieħ devoti li qed ifittxu lil Ġesu’ Kristu, x’uħud b’devozzjoni u oħrajn b’oħra. U wara li jkunu tħabtu ħafna bil-lejl, huma jkunu jistgħu jgħidu biss: “Għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn” (Lq 5,5). U aħna nistgħu nagħtu t-tweġiba: “Ħdimtu ħafna u qlajtu ftit” (Aggeus 1,6). Dan għaliex Ġesu’ Kristu għadu mhux preżenti biżżejjed fikom. Imma, bit-triq immakulata ta’ Marija u b’dil-prattika divina, li qed nirrikmanda, aħna naħdmu bin-nhar, naħdmu f’post qaddis, naħdmu ftit. F’Marija m’hemmx lejl, għaliex fiha la kien hemm dnub u lanqas dell ta’ dnub. Marija hi post qaddis, hija l-Qaddisa tal-qaddisin, fejn il-qaddisin huma ffurmati u mogħtija s-sura.

219. Nixtieqkom tinnuttaw, jekk jogħġobkom, li jien ngħid li l-qaddisin jiġu ffurmati f’Marija. Hemm differenza kbira bejn li tnaqqax figura billi titfagħha ġo forma. Biex joħolqu figura maqlugħa, l-iskulturi u dawk li jagħmlu l-istatwi jieħdu ħafna xogħol, u teħdilhom ħafna żmien, imma meta jużaw forma, ix-xogħol ikun ħafif u joħorġu l-istatwti tagħhom f’qasir żmien. Santu Wistin isejjaħ lil Marija: “forma Dei…” “Il-forma t’Alla.”: “Int jistħoqqlok tissejjaħ il-Forma t’Alla.” Hi l-forma, magħmula biex tifforma kreaturi jixbhu ‘l Alla. Kull min jiġi mixħut ġo din il-forma divina malajr jiġi ffurmat f’Ġesu’ Kristu, u Ġesu’ Kristu fih. Bi ftit spejjeż u fi żmien qasir, isir jixbah ‘l Alla, ladarba kien miftuħ fil-foma li sawret Alla.

220. Jiena jidhirli li nista’ nxebbah dawk id-diretturi spirtiwali u erwieħ devoti li jfittxu li jiffurmaw lil Ġesu’ Kristu infushom jew f’oħrajn bi prattiki differenti minn dik li jien qed nirrikkmanda mal-iskulturi, li jafdaw fil-ħila, bżulija, u arti tagħhom, jagħtu daqqiet bħax-xita bil-mazza u l-iskarpell fuq il-granit jew l-injam biex joħorġu minn din il-blokka bla forma l-figura ta’ Ġesu’ Kristu. Xi drabi huma jirnexxilhom li jipproduċu biss xbieha ta’ Ġesu’ Kristu mhix perfetta, jew minħabba nuqqas ta’ tagħrif biżżejjed fuq il-persuna ta’ Ġesu’ Kristu, jew minħabba xi daqqa bla grazzja, li tħassar l-opra kollha. Imma, għal dawk li jħaddnu dan is-sigriet ta’ grazzja, jiena sejjer inxebbaħhom ma’ dawk li jħollu u jagħmlu l-forom. Huma sabu f’Marija l-forma perfetta fejn Ġesu’ kien iffurmat naturalment u divinament u bla ma afdaw fuq il-bżulija tagħhom imma biss fuq il-perfezzjoni tal-forma – huma jitfgħu lilhom infushom u jintilfu f’Marija biex ikunu jistgħu jiġu mibdulin fix-xbieha perfetta ta’ Ġesu’ Kristu.

221. Dan hu tassew paragun sabiħ u ġust! Iżda min sejjer jifhmu? Nittama li tkun int għażiż ħija. Imma ftakar li biss dak li jkun maħlul u likwidu jintefa’ ġo forma; fi kliem ieħor inti għandek teqred u tħoll fik innifsek ‘l Adam il-qadim, biex tkun tista’ ssir Adam il-Ġdid f’Marija.

7.7 Għall-akbar glorja t’Alla (Para. 222-225)

Il-Verġni Mbierka fl-imħabba kbira tagħha lejna tixtieq ħafna li tieħu f’idejha verġinali, l-offerta tal-għemejjel tagħna, biex hi tagħtihom sbuħija u dija tal-għaġeb. Hi stess toffrihom lil Ġesu’ Kristu, mingħajr biża’ li jiġu miċħuda. — San Alwiġi Maria De Montford

ourlady1024222. 7. Bil-ħarsien fidil ta’ din il-prattika, inti tagħti glorja ikbar lil Ġesu’ Kristu f’xahar wieħed, milli tista’ tagħti billi tosserva xi prattika oħra għal ħafna snin kienet diffiċli kemm kienet. Dawn li ġejjin huma r-raġunijiet li se nġib biex nurik dan:

1. Għax il-prattika tgħallmek tagħmel l-azzjonijiet tiegħek permezz tal-Verġni Mbierka. Int għalhekk tħalli fil-ġenb l-intenzjonijiet u l-iskopijiet tiegħek. Għalkemm ikunu tajbin u magħrufa sewwa, biex b’hekk inti tintilef, biex ngħid hekk, f’dawk ta’ Marija, għalkemm l-intenzjonijiet tagħha huma moħbija għalik. B’hekk int tidħol u taqsam fis-sublimita’ tal-intenzjonijiet tagħha, li huma hekk safja, illi tagħti glorja akbar ‘l Alla bl-iċken azzjoni tagħha, per eżempju, billi ddawwar l-imgħażel tagħha, jew tagħmel pont ħjata, milli ġie mogħti bil-martirju aħrax ta’ San Lawrenz fuq il-gradilja, jew bl-atti l-aktar erojċi tal-qaddisin kollha. Matul ħajjitha fid-dinja l-Verġni Mqaddsa akkwistat ħażna hekk kbira ta’ grazzji u merti, li kien ikun eħfef li tgħodd il-kwiekeb tas-sema, il-qatriet tal-ilma fil-baħar, jew ir-ramel fuq x-xtajta, mill tgħodd il-merti u l-grazzji tagħha. Hi tat glorja akbar lil Alla milli qatt tawh, jew għad jagħtuh l-Anġli u l-Qaddisin kollha. O Marija, għaġeb tal-għeġubijiet! Żgur li inti bilfors tagħmel għeġubijiet tal-grazzja fl-erwieħ li tassew ifittxu li jintilfu fik!

223. 2. Għax ir-ruħ li hi fidila lejn din id-devozzjoni ma torbotx fuq dak li taħseb jew tagħmel hi min jedda, iżda tafda biss fuq id-dispożizzjonijiet ta’ Marija, biex tersaq lejn Ġesu’ Kristu u anke biex titkellem Miegħu, hi tipprattika aktar l-umilta’ minn dawk l-erwieħ li jaħdmu waħedhom, u mingħajr ma jindunaw, jafdaw dejjem aktar fuq id-disposizzjonijiet tagħhom stess. Għaldaqstant ruħ bħal din tagħti glorja ikbar ‘l Alla, li hu biss perfettament adorat minn dawk ta’ qalb ħelwa u umli.

224. 3. Għax il-Verġni Mbierka fl-imħabba kbira tagħha lejna tixtieq ħafna li tieħu f’idejha verġinali, l-offerta tal-għemejjel tagħna, biex hi tagħtihom sbuħija u dija tal-għaġeb. Hi stess toffrihom lil Ġesu’ Kristu, mingħajr biża’ li jiġu miċħuda; u b’hekk is-Sinjur Tgaħna jirċievi aktar glorja milli kieku offrejnihomlu aħna stess mill-idejn midinba tagħna.

225. 4. Fl-aħħarnett għax meta inti terfa’ ħsibijietek lejn Marija, Marija twassal dawk il-ħsibijiet tiegħek lejn Alla; inti ma tistax tfaħħar jew tqim lil Marija, mingħajr Marija ma tfaħħar u tqim ‘l Alla f’ismek. Marija hi għal kollox orjentata lejn Alla: tassew nista’ nsejħilha r-relazzjoni ta’Alla, ladarba hi teżisti biss fir-relazzjoni tagħha m’Alla, jew bħall-eku t’Alla li jgħid u jirrepeti biss “Alla.” Meta inti tgħid “Marija” hi tgħid “Alla”. Sant’Eliżabetta faħħret lil Marija u sejħitilha “Imbierka” għaliex kienet emmnet; u malajr Marija, l-eku fidil t’Alla, stqarret: “Magnificat anima mea Dominum”, “Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej” (Lq 1,46). Dak li għamlet Marija f’dik l-okkażjoni, issa qed tagħmlu kuljum. Meta hi tkun imfaħħra, maħbuba, onorata jew meta xi rigal jiġi mogħti lilha, hu Alla li jkun imfaħħar, maħbub, igglorifikat u jkun Alla li jirċievi r-rigal permezz ta’ Marija u f’Marija.