Uffiċċju 9.2 Talb lil Marija

Dokument PDF: Uffiċċju 9.2 Talb lil Marija
Dokument WORD: Uffiċċju 9.2 Talb lil Marija

19396654_1849133442073071_124292978857308167_n

TALB LILL-IMBIERKA VERĠNI MARIJA

It-Tislima ta’ l-Anġlu

Is-“Sliem għalik Marija” (“Ave Maria”) hija bbażata fuq Luqa 1:28,42 u hija magħrufa bħala t-“Tisslima tal-Anġlu” sa mill-bidu.

Sliema għalik, Marija, bil-grazzja mimlija,
il-Mulej miegħek!
Imbierka inti fost in-nisa,
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù.
Qaddisa Marija, Omm Alla,
itlob għalina, midinbin,
issa, u fis-siegħa tal-mewt tagħna.
Ammen.

 

Talba antika lill-Verġni

Din it-talba, magħrufa mil-Latin bħala “Sub tuum praesidium” u misjuba l-ewwel f’papir Grieg, ċ. 300, hi l-eqdem talba lil Marija.
Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,
Omm qaddisa ta’ Alla:
la twarrabx minn quddiemek
it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,
u eħlisna dejjem minn kull tiġrib
O Verġni glorjuża u mbierka.

 

Memorare

Il-“Memorare” huwa talba b’verżjoni tas-sittax-il seklu tal-ħmistax-il seklu. Claude Bernard (1588-1641) ippopolarizza l-ideja li l-“Memorare” kien miktub minn San Bernard.

Ftakar ja l-iżjed ħanina Omm Verġni Marija,
li qatt ma nstema’
li xi ħadd intefa’ taħt il-ħarsien tiegħek,
talbek l-għajnuna jew fittex li tidħol għalih
u inti ma smajtux.

Imqanqal minn dan il-ħsieb
għal għandek niġri,
ja Verġni Omm tiegħi:
għandek niġi, quddiemek noqgħod midneb u niedem,
ja Omm l-Iben t’Alla magħmul bniedem.
La tistmerx it-talb tiegħi, iżda ismagħni u weġibni.
Ammen.

 

Marija, għajnuna ta’ min jinsab fil-bżonn

Din it-talba kienet formalment l-antifona tal-Għasar tal-Magnifikat mill-Kommun tal-Imbierka Verġni Marija.

Qaddisa Marija,
għajnuna ta’ min jinsab fil-bżonn,
agħti l-qawwa lid-dghajfa,
farraġ lill-imnikta,
itlob għall-poplu t’Alla,
assisti lis-saċerdoti,
interċedi għar-reliġjużi.
Agħmel li kull min jirrikorri għall-għajnuna tiegħek
jesperjenza l-protezzjoni li qatt ma naqset tiegħek.
Ammen.

 

Talba lil Marija

Komposta mill-Papa Ġwanni Pawlu II fis-Sena Marjana

Omm is-Salvatur,
(f’din is-sena ddedikata lilek,)
b’ferħ kbir insejħulek imbierka.

Biex il-pjan providenzjali ta’ salvazzjoni jiġi mwettaq,
Alla l-Missier għażel lilek qabel il-ħolqien tad-dinja.
Inti emmint fl-imħabba tiegħu u obdejt kelmtu.

L-Iben ta’ Alla xtaqek bħala Ommu
meta huwa sar bniedem biex isalva lir-razza umana.
Inti lqajtu b’ubbidjenza immedjata u b’qalb sħiħa.

l-Ispirtu s-Santu ħabbek bħala l-għarusa mistika tiegħu
u mliek b’doni uniċi.
Inti ħallejt lilek innifsek titmexxa
bl-azzjonijiet moħbija u qawwija tiegħu.

F’lejliet it-tielet Millenju Nisrani,
aħna nafdawlek il-Knisja
li tagħrfek u tinvokak bħala l-Omm.
Fuq l-art, inti lill-Knisja ppreċedejtha fil-pellegrinaġġ tal-fidi:
sabbarha fid-diffikultajiet u l-provi tagħha,
u agħmilha dejjem sinjal u strument
ta’ għaqda intima’ ma’ Alla
u tal-għaqda tar-razza umana kollha.

Lilek, Omm l-Insara,
aħna nafdaw b’mod speċjali
l-popli li qed jiċċelebraw
(matul is-Sena Marjana)
is-sitt Ċentinarju jew il-Millenju
tal-aċċettazjoni tal-Vanġelu.
L-istorja twila tagħhom hi profondament immarkata b’devozzjoni lejk.
Dawwar lejhom il-ħarsa ta’ mħabba tiegħek;
agħti l-qawwa li qed isofru minħabba l-fidi tagħhom.

Lilek, Omm tal-familja umana u tan-nazzjonijiet,
aħna nafdaw b’kunfidenza l-umanita’ sħiħa,
bit-tamiet u l-biżat tagħha.
Tħallix li jonqosha d-dawl tal-għerf veru.
Igwida l-passi tagħha fit-triqat tal-paċi.
Ħalli lil kullħadd jiltaqa’ ma’ Kristu,
it-Triq u l-Verita’ u l-Ħajja.

Sostnina, O Verġni Marija, fil-vjaġġ tal-fidi tagħha
u agħqlalna l-grazzja tas-salvazzjoni eterna.
O Ħanina, O Pija, O Ħelwa Omm Alla u Ommna, Marija!

 

L-Angelus

L-użanza tal-għad tal-“Ave Marija” għal tlett darbiet fid-daqq tal-qniepen, tmur lura għat-tlettax-il seklu. L-użanza tal-lum hi li tgħid l-“Angelus” tliet darbiet: filgħodu, f’nofsinhar u filgħaxija.

L-Anġlu t’ Alla ħabbar lil Marija,
u hija saret omm mill-Ispirtu s-Santu. Sliema u Qaddisa.

“Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej:
Ikun minni skond kelmtek.” Sliema u Qaddisa.

U l-Iben t’Alla sar bniedem
u għammar fostna. Sliema u Qaddisa.

Itlob għalina, Qaddisa Omm Alla,
biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

Nitolbu.
Xerred, Mulej, fi qlubna l-grazzja tiegħek
biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu
għarafna li Kristu Ibnek sar bniedem,
bil-passjoni u l-mewt tiegħu
naslu għas-sebħ tal-qawmien.
Bi Kristu Sidna.
Ammen.

 

Regina Caeli

Mil-1743, din l-antifona tat-tnax-il seklu ħadet post l-Angelus fl-Istaġun tal-Għid.

Sultana tas-sema, ifraħ: Halleljah.
Għaliex dak li stħaqqlek tkun omm: Hallelujah.
Qam minn bejn l-imwiet kif kien qal: Hallelujah.
Itlob ‘l Alla għalina: Hallelujah.

Ifraħ u thenna, Verġni Marija: Hallelujah.
Għaliex il-Mulej qam tassew minn bejn l-imwiet: Hallelujah.

Nitolbu.
O Alla, bil-qawmien mill-imwiet ta’ Ibnek Ġesù Kristu, Sidna,
għoġbok tferraħ id-dinja;
agħtina, nitolbuk, li b’Ommu l-Verġni Marija,
niksbu l-ferħ tal-ħajja ta’ dejjem.
Bi Kristu Sidna.
Ammen.

 

Il-Litanija tal-Imbierka Verġni Marija

Il-Litanija li ġejja hija parti mill-Ordni approvat m’ilux “Order of Crowning an Image of the Blessed Virgin Mary. Il-qalba tal-Litanija tinsab fl-ispjegazzjoni tagħha tal-Inkurunazzjoni ta’ Marija bħala Reġina.

Mulej, ħniena.
Kristu, ħniena.
Mulej, ħniena.
Kristu, ismagħna.
Kristu, ilqa’ t-talb tagħna.
Missier Etern Alla.

Għall-invokazzjonijiet li ġejjin wieġeb, “Ħenn għalina”
Iben Alla, li fdejt id-dinja.
Spirtu Qaddis Alla.
Trinità Qaddisa Alla wieħed.

Għall-invokazzjonijiet li ġejjin wieġeb, “Itlob għalina”
Imqaddsa Marija.
Imqaddsa Omm Alla.
L-aktar miqjuma fost il-verġni.
Bint magħżula tal-Missier.
Omm Kristu r-Re.
Glorja tal-Ispirtu s-Santu.
Verġni, bint Sijon.
Verġni fqira w umli.
Verġni ġentili w ubbidjenti.
Qaddejja tal-Mulej.
Omm il-Mulej.
Għajnuna tar-Redentur.
Mimlija bil-grazzja.
Għajn ta’ sbuħija.
Mudell ta’ virtu’.
Frotta bnina tar-Redenzjoni.
Dixxiplu perfett ta’ Kristu.
Xbieha bla mittiefsa tal-Knisja.
Mara ttrasformata.
Mara liebsa x-xemx.
Mara inkurunata bil-kwiekeb.
Sinjura ġentili.
Sinjura tal-grazzja.
Sinjura tagħna.
Ferħ ta’ Iżrael.
Splendur tal-Knisja.
Il-kburija tar-razza umana.
Avukata tal-grazzja.
Ministru tal-qdusija.
Eroj tal-poplu t’Alla.
Reġina tal-imħabba.
Reġina tal-ħniena.
Reġina tal-paċi.
Reġina tal-anġli.
Reġina tal-patrijarki u l-profeti.
Reġina tal-appostli u l-martri.
Reġina tal-konfessuri u l-verġni.
Reġina tal-qaddisin kollha.
Reġina mnissla mingħajr dnub oriġinali.
Reġina mtellgħa s-sema.
Reġina tad-dinja kollha.
Reġina tas-sema.
Reġina tal-univers.

Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Aħfrilna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Ismagħna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Ħenn għalina.

Itlob għalina qaddisa Omm Alla:
Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

Nitolbu…
Alla tal-ħniena, isma’ t-talb tagħna li tajna ġieh lill-qaddejja tiegħek Marija bħala Omm u Reġina. Agħtina li bil-grazzja tiegħek naqdu lilek u lill-proxxmu tagħna f’din id-dinja sa ma niġu milqugħa fis-saltna eterna tiegħek.

Nitolbu dan bi Kristu Sidna.
Ammen.

 

Il-Litanija ta’ Loreto

Fil-Litanija ta’ Loreto nsibu invokazzjonjiet li jmorru lura għat-tnax-il seklu. Ġiet dukumentata f’din il-forma preżenti (apparti minn xi ftit żidiet tal-papiet riċenti) f’Loreto fl-1558.

Mulej, ħniena.
Kristu, ħniena.
Mulej, ħniena.
Kristu, ismagħna.
Kristu, ilqa’ t-talb tagħna.
Missier Etern Alla.

Għall-invokazzjonijiet li ġejjin wieġeb, “Ħenn għalina”
Iben Alla, li fdejt id-dinja.
Spirtu Qaddis Alla.
Trinità Qaddisa Alla wieħed.

Għall-invokazzjonijiet li ġejjin wieġeb, “Itlob għalina”
Imqaddsa Marija.
Imqaddsa Omm Alla.
Imqaddsa Xebba tax-xbejbiet.
Omm ta’ Kristu.
Omm il-Knisja.
Omm tal-grazzja ta’ Alla.
Omm l-iżjed safja. Omm l-iżjed nadifa.
Omm u xebba.
Omm bla tebgħa.
Omm li tistħoqq l-imħabba.
Omm tal-għaġeb.
Omm tal-parir it-tajjeb.
Omm ta’ min ħalaqna.
Omm ta’ min salvana.
Xebba kollok għaqal.
Xebba li tistħoqq kull qima.
Xebba li tistħoqq kull foħrija.
Xebba kollok setgħa.
Xebba kollok ħniena.
Xebba dejjem marbuta m’Alla.
Mera tal-qdusija.
Tron tal-għerf.
Bidu tal-ferħ tagħna.
Għamara ta’ l-Ispirtu s-Santu.
Għamara ta’ kull grazzja.
Għamara ta’ kull tjieba.
Warda mistika.
Torri ta’ David. Torri tal-avorju.
Dar tad-deheb.
Arka tar-rabta l-ġdida.
Bieb tas-sema.
Kewkba ta’ filgħodu.
Saħħa tal-morda.
Kenn tal-midinbin.
Faraġ tal-imnikktin.
Għajnuna tal-insara.
Sultana tal-Anġli.
Sultana tal-Patrijarki.
Sultana tal-Profeti.
Sultana tal-Appostli.
Sultana tal-Martri.
Sultana tal-Konfessuri.
Sultana tal-Verġni.
Sultana tal-Qaddisin kollha.
Sultana mnissla mingħajr l-ewwel tebgħa.
Sultana mtellgħa s-sema.
Sultana tar-Rużarju Mqaddes.
Sultana tal-familja.
Sultana tal-paċi.

Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Aħfrilna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Ismagħna, nitolbuk, Mulej.
Ħaruf t’Alla, li tneħhi d-dnubiet tad-dinja: Ħenn għalina.

Itlob għalina qaddisa Omm Alla:
Biex ikun jistħoqqilna dak li wegħdna Kristu.

Nitolbu…
Agħmel, Mulej Alla tagħna, li aħna l-qaddejja tiegħek inkunu dejjem qawwijin u sħaħ fir-ruħ u l-ġisem, u li, bit-talb glorjuż ta’ l-imqaddsa Marija dejjem Verġni, neħilsu mid-dwejjaq ta’ issa u niksbu l-hena ta’ dejjem.

Bl-istess Kristu Sidna.
Ammen.